Op de toegang tot deze Site en het gebruik ervan zijn de volgende voorwaarden van toepassing, alsmede alle van toepassing zijnde wetten. Door gebruik te maken van deze Site gaat u, zonder beperking of voorbehoud, akkoord met deze voorwaarden.

1. De informatie op deze Site (de ‘Informatie’) mag uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gedownload, weergegeven en afgedrukt.

2. Het is toegestaan alle vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten in enige gedownloade Informatie te behouden en te reproduceren. Het is evenwel niet toegestaan de inhoud van de Site, waaronder de tekst, afbeeldingen, audio en video, te distribueren, te wijzigen, te verzenden, opnieuw te gebruiken of opnieuw te posten dan wel voor publieke of commerciële doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Serrix B.V.. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op deze Site ziet of leest auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders bepaald, en zonder schriftelijke toestemming van Serrix B.V. uitsluitend mag worden gebruikt overeenkomstig deze voorwaarden of de tekst op de Site. Serrix B.V. garandeert noch verklaart dat het gebruik van op de Site weergegeven informatie niet leidt tot schending van rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Serrix B.V..

3. Met uitzondering van voornoemde beperkte toestemming wordt u geen licentie voor of recht in enig auteursrecht van Serrix B.V. of van enige andere partij verleend of toegekend.

4. Op de Internetsites van Serrix B.V. ziet u mogelijk of wordt mogelijk verwezen naar handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Serrix B.V., aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen. Er wordt u geen licentie voor of recht in dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Serrix B.V., zijn gelieerde ondernemingen en/of andere partijen verleend of toegekend.

5. Serrix B.V. zet zich in voor nauwkeurige en actuele informatieverstrekking op de Site, maar geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van de Site, die ‘in huidige staat’ wordt aangeboden. Serrix B.V. aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortkomend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van deze Site of de inhoud daarvan. Serrix B.V. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, tijdloosheid of uitvoerigheid van de informatie op de Site. Voorts aanvaardt Serrix B.V. geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van de toegang tot, het gebruik van of het bladeren op de Site dan wel het downloaden van enige informatie, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de Site. Serrix B.V. behoudt zich het recht voor enige of alle functies van haar Site te onderbreken of te beëindigen. Serrix B.V.-entiteit die deze Site beheert, aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van haar site, ongeacht of zulks het gevolg is van handelingen dan wel nalatigheden van een entiteit van Serrix B.V. of van derden.

6. Alle informatie die per e-mail of anderszins naar de Site wordt verzonden, inclusief alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, wordt en zal worden beschouwd als niet-confidentiële informatie waarop geen eigendom rust. Alles wat u verzendt of post, wordt eigendom van Serrix B.V. of haar gelieerde ondernemingen en kan voor alle doeleinden worden gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het reproduceren, openbaarmaken, verzenden, publiceren, uitzenden en posten. Voorts staat het Serrix B.V. vrij alle door u naar de Site gezonden ideeën, concepten, knowhow of technieken voor allerlei doeleinden te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie.

7. In de Informatie kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten voorkomen. Serrix B.V. behoudt zich het recht voor de Informatie, alsmede de in dergelijke informatie beschreven producten en programma’s te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren.

8. De Internetsites van Serrix B.V. kunnen informatie bevatten over de wereldwijde producten en diensten van Serrix B.V.. Sommige van deze producten en diensten zijn niet overal verkrijgbaar. Een verwijzing naar een product of dienst van Serrix B.V. op een Internetsite van Serrix B.V. impliceert niet dat dat product of die dienst thans of in de toekomst in uw regio verkrijgbaar is. U dient zich te baseren op productinformatie die speciaal voor uw regio is bedoeld. Dergelijke informatie wordt aangeboden op de Internetsites van de gelieerde ondernemingen van Serrix B.V. in uw regio.

9. Aangezien Serrix B.V. generlei aan deze Site gekoppelde sites beheert of onderschrijft en aangezien Serrix B.V. generlei aan deze Site gekoppelde sites heeft beoordeeld, is Serrix B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige pagina buiten deze Site of enige andere aan deze Site gekoppelde site. Het aanklikken van koppelingen naar pagina’s buiten deze Site of naar andere sites geschiedt op eigen risico en zonder toestemming van Serrix B.V.. Bij gebruikmaking van dergelijke koppelingen zijn de juridische verklaring en het privacybeleid van de gekoppelde site van toepassing, die mogelijkerwijs afwijken van die van Serrix B.V..

10. Hoewel Serrix B.V. incidenteel discussies, chats, geposte berichten, verzendingen, bulletin boards en dergelijke op de Site volgt of beoordeelt, is Serrix B.V. daartoe niet gehouden en aanvaardt Serrix B.V. geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van enigerlei locatie noch voor enig(e) fout, smaad, laster, nalatigheid, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie binnen dergelijke locaties op de Site. Niet toegestaan is het posten of verzenden van enige onwettige, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografische of godslasterlijke informatie dan wel enige informatie die tot gedrag kan leiden of aanzetten dat kan worden aangemerkt als een misdaad, tot wettelijke aansprakelijkheid kan leiden of anderszins tot overtreding van enige wet kan leiden. Serrix B.V. zal volledige medewerking verlenen aan enige vervolgende instantie of enig rechterlijk bevel uit hoofde waarvan Serrix B.V. wordt verzocht of bevolen de identiteit bekend te maken van eenieder die dergelijke informatie post.

11. Serrix B.V. kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door dit geposte bericht bij te werken. Aangezien dergelijke herzieningen bindend zijn, dient u deze pagina periodiek te bezoeken en de dan geldende bindende voorwaarden na te lezen.

12. Koppelingen naar deze Site zijn alleen toegestaan naar de homepage. Rechtstreekse koppelingen naar pagina’s onder de homepage zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Serrix B.V..

13. Het opnemen van inhoud van deze Site in frames van sites of site-elementen van partijen die geen deel uitmaken van Serrix B.V. is niet toegestaan. Het via ‘inline links’ of op enige andere wijze opnemen van onderdelen van deze Site in sites van partijen die geen deel uitmaken van Serrix B.V. is eveneens verboden.